LAIMĒ JAUDĪGAI TĪRĪŠANAI – LOTERIJAS NOTEIKUMI

Preču loterijas „Pērc jebkuru SEAL, SEAL FOR NATURE vai SEAL COSMETICS produktu un laimē kādu no 3 kafijas automātiem Philips, 5 Kärcher logu tīrītājiem vai kādu no 10 SEAL dāvanu komplektiem” noteikumi:

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:

1.1. AS “SPODRĪBA” uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. AS “SPODRĪBA” uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek Drogas veikalu tīklā visā Latvijas teritorijā un Drogas interneta veikalā www.drogas.lv.

4. LOTERIJAS NORISES SĀKUMA UN BEIGU DATUMS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 20.09.2021. līdz 12.10.2021.

5. LAIMESTU FONDS:

5.1. 3 (trīs) Kafijas automāti Philips LatteGo, katrs 479,00 EUR (četri simti septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi) vērtībā. Kopējā 3 (trīs) Kafijas automātu Philips LatteGo vērtība ir 1437,00 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit septiņi eiro, 00 centi).
5.2. 5 (pieci) Kärcher logu tīrītāji, katrs 74,74 EUR (septiņdesmit četri eiro, 74 centi). Kopējā 5 (piecu) Kärcher logu tīrītāju vērtība ir 373,70 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs eiro, 70 centi).
5.3. 10 (desmit) Seal produktu dāvanu komplekti, katrs 24,19 EUR (divdesmit četri eiro, 19 centi) vērtībā. Kopējā 10 (desmit) Seal produktu dāvanu komplektu vērtība ir 241,90 EUR (divi simti četrdesmit viens eiro, 90 centi).
5.3.1. 1 (viens) Seal produktu dāvanu komplekts sastāv no SEAL, SEAL COSMETICS, ECO SEAL FOR NATURE produktiem:
o Alcohol gel 300 ml, 1 gb;
o Dobeles ceriņzieds dušas krēms 300 ml, 1 gb;
o Eco krēmziepes 310 ml, 1 gb;
o Zilgme ar linsēklu ekstraktu 500 ml, 1 gb;
o Vici universāls grīdām 500 ml, 1 gb;
o Kastanis Efekts 1L, 1gb;
o Eco universal 780 ml, 1 gb.
5.4. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 2052,60 EUR (divi tūkstoši piecdesmit divi eiro, 60 centi), ieskaitot PVN.

6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku, kas izmantojot 7.2. punktā norādīto veidu reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti 18 (astoņpadsmit) laimētāji.
6.2. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt kādu no balvām ir 18/1000.

7. LOTERIJAS NORISES KĀRTĪBA UN PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI:
7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2021. gada 20. septembra līdz 2021. gada 10. oktobrim dalībniekam jebkurā no Drogas veikaliem visā Latvijas teritorijā vai Drogas interneta veikalā www.drogas.lv ir jāiegādājas vismaz 1 (viens) AS “SPODRĪBA” akcijas produkts. Akcijas produkti: jebkuri AS „SPODRĪBA” preču zīmes SEAL, SEAL COSMETICS, ECO SEAL FOR NATURE produkti, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments.
7.2. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājaslapā www.sealloterijas.lv līdz 2021. gada 10. oktobrim, plkst. 23:59 (ieskaitot), norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas pilsētu, čeka numuru, kontakttālruni un e-pasta adresi.
7.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
7.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 20. septembra līdz 2021. gada 10. oktobrim.
7.5. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2021. gada 12. novembrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.
7.6. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās dalībnieka reģistrācijas apstiprinošs teksts.
7.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
7.8. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
7.9. Viens dalībnieks var saņemt ne vairāk kā 1 (vienu) balvu.
7.10. Piedaloties loterijā dalībnieks apliecina, ka loterijas rīkotājs AS „SPODRĪBA” drīkst izmantot viņa datus loterijas uzvarētāju noteikšanai.
7.11. Piedaloties loterijā, loterijas dalībnieks var brīvprātīgi piekrist un apliecināt, ka turpmāk piekrīt saņemt jaunumus un reklāmas materiālus no loterijas rīkotāja AS “SPODRĪBA”.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas 7.2. punktā norādītajā veidā, reģistrējoties mājaslapā www.sealloterijas.lv bez maksas.

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 7.2 punktā norādītajā veidā no 2021. gada 20. septembra līdz 2021. gada 10. oktobrim, plkst. 23:59.

10. LAIMĒTĀJU NOTEKŠANA:
10.1. Laimētājs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
10.2. Laimesta ieguvēji tiks noteikti 2021. gada 12. oktobrī plkst. 10:00, AS „SPODRĪBA” biroja telpās, Dobelē, Dzirnavu ielā 1.
10.3. Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
10.4. Izlozē tiks noteikti 2 (divi) rezerves laimētāji Kafijas automātam Philips LatteGo, 3 (trīs) rezerves laimētāji Kärcher logu tīrītājiem un 3 (trīs) rezerves laimētāji Seal produktu dāvanu komplektiem gadījumam, ja primārā izlozētā laimētāja datu reģistrācija nebūs atbilstošas šiem loterijas noteikumiem vai nebūs iespējams ar to sazināties pēc izlozes veikšanas (nekorektu e-pasta adrešu un telefona numuru noradīšanas gadījumos). Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

11. LAIMĒTĀJU IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA:
11.1. Izlozes uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.sealloterijas.lv, 2021. gada 12. oktobrī līdz dienas beigām, norādot laimējušās personas vārdu, uzvārdu un saīsinātu kontakttālruni.
11.2. Loterijas rīkotājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas sazināsies ar laimētāju, zvanot, nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas, vai nosūtot ziņu uz reģistrēto e-pasta adresi.
11.3. Ja loterijas rīkotājam nebūs iespējams sazināties ar laimētāju, tad laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu www.sealloterijas.lv mājas lapā. Tad, lai pieteiktos balvas saņemšanai, jāzvana pa tālr. nr. +371 63722311 vai jāsūta e-pasts: info@seal.lv līdz 2021. gada 20. oktobrim.

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Laimējušās personas laimestu Kafijas automātu Philips LatteGo, Kärcher logu tīrītāju vai Seal produktu dāvanu komplektu var saņemt līdz 2021. gada 12. novembrim. Laimests tiks piegādāts laimētājam uz iepriekš saskaņotu adresi. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot izlozē laimējušo salasāmu pirkuma čeku un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
12.2. Loterijas rīkotājs AS “SPODRĪBA” var nodot loterijas dalībnieku personas datus loterijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, piemēram, kurjeru pakalpojumu sniedzējiem, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.
12.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
12.4. Balva netiek izsniegta, ja loterijas laimētājs:
o nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
o ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
o nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
12.5. Balva pēc 2021. gada 12. novembra vairs netiks izsniegta.
12.6. Loterijas rīkotājiem AS “SPODRĪBA” loterijas dalībnieka loterijas laikā iegūtā balva pēc loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
12.7. Balva, kas netiek izņemta līdz 2021. gada 12. novembrim, paliek preču izplatītāja AS „SPODRĪBA” īpašumā.
12.8. Laimesta saņemšana personai var radīt šādus papildus izdevumus: maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un citus izdevumus, kas atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 20. oktobrim, iesniedzot AS „SPODRĪBA” Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
13.2. Pēc laimesta saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties AS “SPODRĪBA” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tiesības uz laimēto balvu saņem rezerves laimētāji rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā www.drogas.lv un www.sealloterijas.lv.

Loterijas atļaujas numurs: 6993.