Kvalitāte

SPODRĪBAS viena no pamatvērtībām ir kvalitatīvas un videi draudzīgas produkcijas ražošana. Lai nodrošinātu tirgus apritē augstas un stabilas kvalitātes produktu uzņēmumā ir izveidota Kvalitātes un attīstības nodaļa, kas darbojas piecos virzienos:

1. Virziens: produktu attīstība

Produktu izstrādes pamatprincips ir augstas, stabilas kvalitātes produkts par konkurētspējīgu cenu, vienlaicīgi draudzīgs videi un cilvēkam.

Lai to nodrošinātu, produkta izstrāde ietver atbildīgu izejvielu izvēli, produktu ietekmes uz vidi izvērtēšanu, produktu iedarbības atbilstības testēšanu, laboratoriskus testus produkta kvalitātes novērtēšanai vairākos etapos: fizikāli-ķīmiskā un  mikrobioloģiskā testēšana, stabilitātes testēšana, nosakot produkta derīguma laiku, ekspress-izmēģinājumi.

Visu produktu pamats ir augstas kvalitātes demineralizēts ūdens, ko sagatavo uzņēmumā uzstādītā iekārtā EUROWATER. Ar to tiek veikta 3 pakāpju artēziskā urbuma dzeramā ūdens apstrāde: atdzelžošana, mīkstināšana un iedarbība ar UV staru lampu mikrobioloģiskās stabilitātes nodrošināšanai.

Konkurētspējīgā cena tiek nodrošināta, par prioritāti uzstādot pārdomātu ražošanas izmaksu optimizāciju, vienlaicīgi nepieļaujot atkāpes produktu veidojošo izejvielu kvalitātes prasībās.

2. Virziens: izejvielu izvēle

Izejvielu izvēles pamatprincips ir augstas, stabilas, pārbaudītas kvalitātes izejvielas no Eiropā plaši pazīstamām kompānijām Francijā, Beļģijā, Šveicē, Austrijā, Holandē, Vācijā, Skandināvijas valstīs u.c.

Lai to nodrošinātu, tiek realizēta pastāvīga sadarbība ar piegādātājiem, sekojot novitātēm izejmateriālu tirgū, cenu svārstībām un izejmateriālu kvalitātei.

3. Virziens: kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontroli nodrošina uzņēmuma laboratorija, veicot ienākošo izejvielu un iepakojumu kontroli, katras produkta partijas fizikāli-ķīmisko parametru atbilstības testēšanu un tehnoloģisko procesu stingru kontroli. Tiek uzraudzīta arī gatavo izstrādājumu kvalitāte visā to garantijas glabāšanas laikā.

4. Virziens: kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas

Kopš 2005.gada Spodrībā ir izstrādāta un ieviesta sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši standartam ISO 9001:2008. Ieviešot kvalitātes pārvaldības sistēmu uzņēmumā, tika apzināti visi iespējamie procesi, kas ietekmē kvalitatīva gala produkta piegādi klientam. ISO 9001 sistēmas ietvaros uzņēmumā ir ieviests elektroniskais iekšējo un ārējo problēmu reģistrs, kas ļauj ātrāk un efektīvāk veikt nepieciešamos korekcijas pasākumus atklāto problēmu novēršanai. Sertificēta ISO 9001 sistēma raksturo uzņēmuma rūpes par klientu drošību, kas nepieļauj nekvalitatīva produkta nonākšanu līdz to patērētājam.

Kopš 2004.gadā Spodrībā ir izstrādāta un ieviesta sertificēta vides pārvaldības sistēma atbilstoši standartam ISO 14001:2004. Ieviešot vides pārvaldības sistēmu uzņēmumā, tika izvērtēta uzņēmuma darbības kopējā ietekme uz vidi un izstrādāts rīcības plāns tās pakāpeniskai un plānveidīgai samazināšanai.

Kopš 2015.gada uzņēmumā ir veikta integrētās pārvaldības sistēmas pārsertifikācija atbilstoši jaunās redakcijas starptautisko standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām.

ISO standartu darbības sekmīgas funkcionēšanas nodrošināšana visos produkcijas izstrādes, ražošanas un pārdošanas procesos ir pamatā efektīvai, plānveidīgai, sekmīgai uzņēmuma kopējai virzībai, vienlaicīgi domājot par uzņēmuma darbības nelabvēlīgās ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanu.

5. Virziens: sadarbība

  • Ar citām akreditētām laboratorijām atsevišķu jauna produkta iedarbības īpašību testēšanā, kosmētikas produktu dermatoloģiskajā novērtēšanā.
  • Ar privāto preču zīmju īpašniekiem, izpildot kontrakta pasūtījumus pilna ražošanas cikla ietvaros, un nodrošinot gala produkta kvalitātes atbilstību.
  • Ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA), kuras biedrs ir arī Spodrība.
  • Ar valsts un pašvaldību institūcijām.

AS “Spodrība” Kvalitātes un vides politika

kvalitatesunvides_politika[1]

 

Endnotes:
  1. [Image]: http://spodriba.lv/wp-content/uploads/2012/12/kvalitatesunvides_politika.jpg