Preču loterijas „Pērc jebkurus divus SEAL, SEAL COSMETICS, SEAL FOR NATURE PRODUKTUS un laimē kādu no 20 dāvanu kartēm” noteikumi.

Preču loterijas „Pērc jebkurus divus SEAL, SEAL COSMETICS, SEAL FOR NATURE PRODUKTUS un laimē kādu no 20 dāvanu kartēm” noteikumi.

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. AS “SPODRĪBA” uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. AS “SPODRĪBA” uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003263669, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek RIMI veikalu tīklā visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES SĀKUMA UN BEIGU DATUMS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 30.06.2020. līdz 15.07.2020.

5. LAIMESTU FONDS:
5.1. 20 (divdesmit) SIA “Neste Latvija” dāvanu kartes, katra 100 EUR ( viens simts eiro, 00 eiro centi) vērtībā. Kopējā 20 (divdesmit) SIA “Neste Latvija” dāvanu karšu vērtība ir 2000 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi).
5.2. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 2000 (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi), ieskaitot PVN.

6. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku, kas izmantojot 7.2. punktā norādīto veidu reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti 20 (divdesmit) laimētāji.
6.2. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt kādu no balvām ir 20/1000.

7. LOTERIJAS NORISES KĀRTĪBA UN PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI:
7.1. Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2020. gada 30. jūnija līdz 2020. gada 13.jūlijam dalībniekam jebkurā no RIMI veikaliem visā Latvijas teritorijā ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) AS “SPODRĪBA” akcijas produkti. Akcijas produkti: jebkuri AS „SPODRĪBA” preču zīmes SEAL, ECO SEAL FOR NATURE, AUZA, SMILTSĒRKŠĶIS, VITA, SEAL COSMETICS, KASTANIS, DŪNA, ZILGME, AINA, VICI, SPODRA, VITO produkti.
7.2. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājaslapā www.seal.lv līdz 2020.gada 13.jūlijam, plkst. 23:59 (ieskaitot), norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas pilsētu, čeka numuru, kontakttālruni un e-pasta adresi.
7.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
7.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2020.gada 14.augustam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.
7.5. Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās dalībnieka reģistrācijas apstiprinošs teksts.
7.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
7.7. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
7.8. Viens dalībnieks var saņemt ne vairāk kā 2 (divas) balvas.
7.9. Piedaloties loterijā dalībnieks apliecina, ka akcijas rīkotājs AS „SPODRĪBA” drīkst izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas 7.2. punktā norādītajā veidā, reģistrējoties mājaslapā www.seal.lv bez maksas.

9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai 7.2 punktā norādītajā veidā no 2020. gada 30.jūnija līdz 2020. gada 15.jūlijam, plkst. 23:59.

10. LAIMĒTĀJU NOTEKŠANA:
10.1. Laimētājs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
10.2. Laimesta ieguvēji tiks noteikti 2020. gada 15. jūlijā plkst. 10:00, AS „SPODRĪBA” biroja telpās, Dobelē, Dzirnavu ielā 1.
10.3. Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
10.4. Izlozē tiks noteikti 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārā izlozētā laimētāja datu reģistrācija nebūs atbilstošas šiem loterijas noteikumiem vai nebūs iespējams ar to sazināties pēc izlozes veikšanas (nekorektu e-pasta adrešu un telefona numuru noradīšanas gadījumos). Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

11. LAIMĒTĀJU IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA:
11.1. Izlozes uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.seal.lv, 2020. gada 15. jūlijā līdz dienas beigām, norādot laimējušās personas vārdu, uzvārdu un saīsinātu kontakttālruni.
11.2. Akcijas rīkotājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas sazināsies ar laimētāju, zvanot uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru.
11.3. Ja akcijas rīkotājam nebūs iespējams sazināties ar laimētāju, tad laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot uzvarētāju sarakstu www.seal.lv mājas lapā. Tad, lai pieteiktos balvas saņemšanai, jāzvana pa tālr. nr. +371 63722311 vai jāsūta e-pasts: info@seal.lv līdz 2020.gada 20. jūlijam.

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Laimētājam balva tiks izsniegta AS „SPODRĪBA” biroja telpās, Dzirnavu ielā 1, Dobelē, LV-3701, vai tiks piegādāta laimētājam uz iepriekš saskaņotu adresi.
12.2. Laimējušās personas laimestu var saņemt līdz 2020. gada 14.augustam, Dzirnavu ielā 1, Dobelē, LV-3701, vai tā tiks piegādāta laimētājam uz iepriekš saskaņotu adresi. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot izlozē laimējušo salasāmu pirkuma čeku un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību).
12.3. Balva pēc 2020. gada 14.augusta vairs netiks izsniegta.
12.4. Balva netiks mainīta pret citu produktu vai sūtīta pa pastu.
12.5. Balva, kas netiek izņemta līdz 2020. gada 14.augustam, paliek preču izplatītāja AS „SPODRĪBA” īpašumā.
12.6. Laimesta saņemšana personai var radīt šādus papildus izdevumus: maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un citus izdevumus, kas atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2020. gada 21.augustam, iesniedzot AS „SPODRĪBA” Dzirnavu iela 1, Dobele, LV-3701 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties AS “SPODRĪBA” un SIA „RIMI BALTIC” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja AS “SPODRĪBA” īpašumā.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā www.rimi.lv un www.seal.lv.