Vispārīgi

Pirms uzsāciet www.spodriba.lv mājas lapas lietošanu (turpmāk tekstā – Mājas lapa), lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi).

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, izmantojot tajā norādīto informāciju vai ar tās starpniecību sniegto informāciju, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus.

Informācijas raksturs

Visai Mājas lapā ievietotajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas, ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais. AS Spodrība negarantē, ka Mājas lapā ietvertā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga un AS Spodrībai ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa satur tekstu, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. AS Spodrība patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Mājas lapu un tās atsevišķiem elementiem vai arī ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus Mājas lapā. Mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.
Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Ja Jūs vēlaties izmantot šīs Mājas lapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums.

Saites uz trešo personu mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. AS Spodrība neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites. AS Spodrība nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.

Sīkdatņu izmantošana

Šajā Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs aplieciniet, ka piekrītiet sīkdatņu saglabāšanai izmantošanai saskaņā ar sīkdatņu izmantošanas politiku: http://spodriba.lv/sikdatnu-izmantosanas-politika/

Personas datu apstrāde

Mājas lapa iesniegtie personas dati, tai skaitā, dati, kas tiek sniegti reģistrējoties mājas lapas sistēmā vai reģistrējoties loterijai, atrodas drošībā un personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Iesniedzot savus personas datus mūsu Mājas lapā, Jūs aplieciniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par personas datu aizsardzību, kas atrodama: http://spodriba.lv/informacija-par-personas-datu-apstradi/

Atbildība

Šīs Mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. AS Spodrība vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Mājas lapu vai tās saturu. AS Spodrība nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja AS Spodrība ir zinājusi par Mājas lapas vai tās satura trūkumiem.

Mājas lapas drošība

Jūs nedrīkstiet ļaunprātīgi izmantot AS Spodrības Mājas lapu, apzināti izplatot tajā vīrusus, Trojas zirgu, destruktīvās pašreducēšanās programmas, vai citus materiālus, kas uzskatāmi par ļaunprātīgu kaitējumu tehnoloģijām. Jūs nedrīkstiet mēģināt nesankcionēti piekļūt mūsu Mājas lapai, serverim, kurā tiek uzglabāta mūsu Mājas lapa vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir saistīti ar mūsu Mājas lapu. Jūs nedrīkstiet veikt uzbrukumus mūsu Mājas lapai ar jebkāda veida programmām, tai skaitā tādas, ka apgrūtina Mājas lapas normālu darbību.
Mēs ziņosim par jebkuru šādā veidā veiktu pārkāpumu attiecīgajām atbildīgajām institūcijām un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības lietot mūsu Mājas lapu tiks nekavējoties pārtrauktas.
AS Spodrība ir veikusi visas darbības, lai nodrošinātu drošu Mājas lapas lietošanu. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību, ja izmantojot Mājas lapu vai Mājas lapā ievietotās hipersaites uz trešo personu interneta vietnēm Jūsu ierīcē ieviesīsies vīruss un nodarīs tai kaitējumu.

Noteikumu grozīšana

AS Spodrība ir tiesības jebkurā laikā mainīt Lietošanas noteikumu saturu par to nekādā veidā Jūs iepriekš nebrīdinot. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem pirms Jūs uzsākat lietot šo Mājas lapu. AS Spodrība neuzņemas atbildību par to, ka Jūs nesat iepazinies ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums.

Jurisdikcija

Šīs Mājas lapas darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs Mājas lapas Lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no Mājas lapas Lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā. Strīda risināšanai tiks piemērotas Latvijas Republikā saistošās materiālo un procesuālo tiesību normas.