LOTERIJA – “TAVS BRĪVDIENU CEĻOJUMS” IR NOSLĒGUSIES!

Tavs brīvdienu ceļojums loterijas rezultāti:

10.oktobrī notika “Tavs brīvdienu ceļojums” loterijas izloze, kas norisinājās no š.g. 25. septembra līdz 8.oktobrim. Ir noskaidrots loterijas uzvarētājs.

Dāvanu karti ceļojuma iegādei 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā no ceļojumu aģentūras Vanilla Travel ir laimējusi Laura Birzniece, tālr. 2662…

 

Apsveicam uzvarētāju un vēlam visiem panākumus

mūsu turpmākajās izlozēs!

 

 

Preču loterijas „Tavs brīvdienu ceļojums” noteikumi.

1.PREČU IZPLATĪTĀJS
1.1.SIA „Besta”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.43603056923, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 11, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija.

2.LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS
2.1.SIA „Besta”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.43603056923, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 11, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija.

3.LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1.Loterija notiek Drogas veikalu tīklā visā Latvijas teritorijā.

4.LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1.Loterijas norises laiks ir no 25.09.2017. līdz 12.10.2017.

5.BALVU FONDS:
5.1.1 (viena) galvenā balva: dāvanu karte ceļojuma iegādei 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi) vērtībā no ceļojumu aģentūras Vanilla Travel.
5.1.1.Rekomendētais ceļojuma galamērķis: Bali;
5.1.2.Pēc laimētāja iniciatīvas tas var izvēlēties arī citu ceļojuma galamērķi, kura kopējā vērtība nepārsniedz 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi);
5.1.3.Izvēloties ceļojumu, kura vērtība pārsniedz 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi), laimētājs ir tiesīgs piemaksāt nepieciešamo starpību.

5.2.Balvu fonda kopējā vērtība sastāda EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro, 00 eiro centi), ieskaitot PVN.

6.PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1.Lai piedalītos loterijā, laika periodā no 2017. gada 25.septembra līdz 2017. gada 8.oktobrim kādā no Drogas veikaliem ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) AS “Spodrība” akcijas produkti. Akcijas produkts: jebkurš AS “Spodrība” produkts.
6.2.Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas loterijai mājaslapā www.seal.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzīves vietas pilsētu, čeka numuru, kontakttālruni un e-pasta adresi.
6.3.Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.4.Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2017.gada 7.novembrim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvu.
6.5.Ja reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās dalībnieka reģistrācijas apstiprinošs teksts.
6.6.Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas, kurās ir norādīts čeka numurs ar slīpsvītru (piemērs: 234/543). Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.7.Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.8.Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.9.Piedaloties loterijā dalībnieks apliecina, ka akcijas rīkotājs SIA „Besta” drīkst izmantot viņu datus loterijas uzvarētāju noteikšanai.

7.PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1.Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku, kas izmantojot 6.2. punktā norādīto veidu reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs, kurš saņems 1 (vienu) ceļojuma dāvanu karti no ceļojuma aģentūras Vanilla Travel.
7.2.Loterijas dalībnieku izredzes laimēt kādu no balvām ir 1/1000.

8.DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1.Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas 6.2. punktā norādītajā veidā, reģistrējoties mājaslapā seal.lv bez maksas.

9.PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1.Dalībnieks var pieteikties loterijai 6.2 punktā norādītajā veidā no 2017. gada 25.septembra līdz 2017. gada 8.oktobrim plkst. 23:59.

10.LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1.Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
10.2.Laimestu ieguvēji tiks noteikti 2017. gada 10.oktobrī, plkst. 12:00 AS „Spodrība” biroja telpās, Dobelē, Dzirnavu ielā 1.
10.3.Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

11.LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1.Laimētāji tiks publicēti mājaslapā www.seal.lv un www.drogas.lv 2017. gada 12.oktobrī.
11.2.Akcijas rīkotājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlozes rezultātu paziņošanas sazināsies ar laimētāju, zvanot uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru.

12.LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1.Laimētājam balva tiks izsniegta Dzirnavu ielā 1, Dobelē, LV-3701, vai tiks piegādāta laimētājam uz iepriekš saskaņotu adresi no 2017.gada 22.oktobra līdz 2017.gada 7.novembrim. Laimētājs savu balvu varēs saņemt, uzrādot izlozē laimējušo salasāmu pirkuma čeku un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību).
12.2.Balvas pēc 2017. gada 7.novembra vairs netiks izsniegtas.
12.3.Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu produktu vai sūtītas pa pastu.
12.4.Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2017. gada 7.novembrim, paliek preču izplatītāja SIA „Besta” īpašumā.
12.5.Laimesta saņemšana personām var radīt šādus papildus izdevumus: maksa par ceļa izdevumiem, ierodoties saņemt laimestu un citus izdevumus, kas atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

13.PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1.Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2017. gada 30.oktobrim, iesniedzot SIA „Besta” Ziemeļu ielā 11, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14.DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1.Loterijā nedrīkst piedalīties AS “Spodrība” un SIA “Besta” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „Besta” īpašumā.

15.NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1.Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā www.seal.lv.

Правила проведения лотереи «Твое путешествие в отпуске»

1.РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ТОВАРОВ:
1.1.ООО “Besta”, регистрационный номер предприятия 43603056923, юридический адрес: улица Зиемелю, 11, Кекава, Кекавский край, LV-2123, Латвия.

2.ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ:
2.1.ООО “Besta”, регистрационный номер предприятия 43603056923, юридический адрес: улица Зиемелю, 11, Кекава, Кекавский край, LV-2123, Латвия.

3.ТЕРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ:
3.1.Лотерея проводится в сети магазинов Drogas на всей территории Латвии.

4.ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ:
4.1.Лотерея проводится в период с 209.2017. по 12.10.2017.

5.ПРИЗОВОЙ ФОНД:
5.1. 1 (один) главный приз: подарочная карта на приобретение путевки стоимостью 2000,00 EUR (две тысячи евро и 00 евроцентов) от агентства путешествий Vanilla Travel.
5.1.1.рекомендуемая конечная цель путешествия: Бали;
5.1.2.по желанию призера он может выбрать другую конечную цель путешествия, при условии, что общая стоимость путевки не превышает 2000,00 EUR (двух тысяч евро и 00 евроцентов);
5.1.3.при выборе путевки стоимостью более 2000,00 EUR (двух тысяч евро и 00 евроцентов) призер вправе доплатить необходимую сумму.

5.2.Общая сумма призового фонда составляет 2000,00 EUR (две тысячи евро и 00 евроцентов), включая НДС.

6.УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ:

6.1.Для участия в лотерее в период с 25 сентября 2017года по 8  октября 2017 года в одном из магазинов Drogas необходимо приобрести не менее 2 (двух) акционных товаров АО “Spodrība”. Акционные товары: вся продукция АО “Spodrība”.
6.2.После приобретения лотерейного товара участник бесплатно регистрируется для участия в лотерее на домашней странице www.seal.lv, указав свои: имя, фамилию, дату рождения, город, в котором проживает, номер кассового чека, контактный телефон и адрес э-почты.
6.3.Покупка должна быть произведена до момента регистрации.
6.4.Кассовый чек необходимо сохранить до 7 ноября 2017года, так как он послужит доказательством участия в лотерее при получении приза.
6.5.При успешной регистрации на экране появится текст, подтверждающий регистрацию участника.
6.6.В розыгрыше приза будут участвовать только корректно выполненные регистрации, при которых номер кассового чека указан через косую черту (к примеру: 234/543). Неправильно выполненные регистрации в лотерее не участвуют.
6.7.Один участник может регистрироваться многократно, если он повторно купил любой лотерейный товар и зарегистрировал новый уникальный кассовый чек.
6.8.В розыгрыше приза будут участвовать все заявленные к участию в лотерее кассовые чеки с уникальным номером. Повторно присланные уникальные номера кассовых чеков, уже зарегистрированные для участия в лотерее, будут изъяты из розыгрыша.
6.9.Регистрируясь для участия в лотерее, участник подтверждает, что организатор акции – ООО „Besta” вправе использовать персональные данные участника для определения призера лотереи.

7.ПРОГНОЗИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
7.1.Предполагаемое количество участников лотереи – 1000 (одна тысяча) участников, которые зарегистрируются для участия в лотерее указанным в пункте 6.2 способом. Среди них будет определен 1 (один) призер, который получит 1 (одну) подарочную карту от агентства путешествий Vanilla Travel.
7.2.Вероятность получения приза участником составляет 1/1000.

8.ЗАТРАТЫ УЧАСТНИКОВ:
8.1.Для участия в лотерее участник должен зарегистрироваться указанным в пункте 6.2 способом. Регистрация на домашней странице www.seal.lv – бесплатная.

9.СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ:
9.1.О своем участии в лотерее участник может заявить указанным в пункте 6.2 способом в период с 25 сентября 2017года по 8 октября 2017 года (до 23:59).

10.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРА:
10.1.Призер определяется среди всех зарегистрировавшихся участников согласно принципу случайности при помощи компьютерной программы.
10.2.Получатель приза будет определен 10 октября 2017года в 12:00 в помещениях офиса АО „Spodrība” по адресу: Добеле, улица Дзирнаву, 1.
10.3.В розыгрыше будут участвовать все заявки, зарегистрированные в указанный в пункте 9 срок и отвечающие правилам проведения лотереи.

11.ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИЗЕРА:
11.1.Имя призера будет опубликовано на домашней странице www.seal.lv и www.drogas.lv 12 октября 2017года.
11.2.Организатор акции в течение 2 (двух) дней после оглашения результатов розыгрыша свяжется с призером, позвонив на указанный при регистрации номер телефона.

12.ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА:
12.1.Приз будет вручен победителю лотереи по адресу: улица Дзирнаву, 1, Добеле, LV-3701, или будет доставлен призеру на предварительно согласованный адрес, в период с 22 октября 2017 года по 7 ноября 2017 года. Победитель лотереи сможет получить свой приз, предъявив выигравший в лотерее четко читаемый кассовый чек и удостоверение личности (паспорт или водительское удостоверение).
12.2.Приз можно будет получить только до 7 ноября 2017года. Позднее указанной даты приз выдан не будет.
12.3.Приз не подлежит выплате деньгами, обмену на другой продукт или отправке по почте.
12.4.Приз, не полученный до 7 ноября 2017 года, остается в собственности распространителя товаров – ООО „Besta”.
12.5.В связи с получением приза у победителя лотереи могут возникнуть следующие расходы: плата за проезд к месту получения приза, другие расходы в зависимости от индивидуальных обстоятельств участника лотереи.

13.ПРЕТЕНЗИИ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ:
13.1.Участник лотереи вправе предъявить претензию относительно проводимой лотереи до 30октября 2017 года путем подачи письменного заявления на адрес ООО „Besta”: улица Зиемелю, 11, Кекава, Кекавский край, LV-2123. Все претензии будут рассмотрены и ответ участникам лотереи будет представлен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения письменного заявления.

14.ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ:
14.1.В лотерее не могут участвовать работники АО “Spodrība” и ООО “Besta”. При нарушении данного условия, в результате чего победителем лотереи становится лицо, не имевшее права участвовать в розыгрыше приза, приз остается в собственности распространителя товаров – ООО “Besta”.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
15.1. С правилами проведения лотереи, утвержденными Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, можно ознакомиться на домашней странице www.seal.lv.

coloring.cool